تجهیزات پزشکی آرتان طب از سال 1389 با ورود به عرصه پزشکی گام مهمی در تامین و تجهیز تجهیزات پزشکی در فیلدهای زنان و زایمان